Správce, zpracovatel a subjekt údajů

11.05.2017

GDPR rozlišuje tři subjekty, kteří se podílí na zpracování osobních údajů. Jaká je jejich definice a jaké mají povinnosti?

SPRÁVCE - ZPRACOVATEL - SUBJEKT ÚDAJŮ

SPRÁVCE je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který sám nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů. 

 • je odpovědný za jakékoliv zpracování osobních údajů prováděné správcem nebo pro něj
 • je zejména povinen zavést vhodná a účinná opatření a být schopen doložit, že činnosti zpracování jsou v souladu s nařízením GDPR
 • opatření by měla zohledňovat povahu, rozsah, kontext a účely zpracování a riziko pro práva a svobody fyzických osob 

ZPRACOVATEL je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje pro správce. 

 • například dodavatel IT řešení, marketingová agentura
 • zpracování zpracovatelem se řídí smlouvou o zpracování údajů mezi správcem a zpracovatelem
 • poskytuje dostatečné záruky zavedení vhodných technických a organizačních opatření splňující požadavky GDPR (etický kodex?)
 • má sdílenou odpovědnost se správcem
 • zpracovává osobní údaje pouze na základě doložených pokynů správce 
 • zpracovatelé se mohou řetězit pouze s vědomím správce a platnou smlouvou
 • jedna osoba může být zároveň správcem i zpracovatelem

SUBJEKT ÚDAJŮ je identifikovaná nebo identifikovatelná fyzická osoba, které se údaje týkají

 • Typicky se jedná o klienta