1.5 Veřejný zájem, veřejná moc a životně důležitý zájem

12.07.2017

Pokud je zpracování prováděno v souladu se zákonnou povinností, která se vztahuje na správce, nebo pokud je zpracování nezbytné ke splnění úkolu ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, mělo by mít toto zpracování základ v právu členského státu nebo EU. Toto nařízení nestanoví požadavek zvláštního právního předpisu pro každé jednotlivé zpracování a jeden právní předpis, jako základ pro více operací zpracování údajů založených na právní povinnosti, je považován za dostačující.

Zpracování osobních údajů pro jiné účely, než jsou ty, pro které byly osobní údaje původně shromážděny, by mělo být povoleno pouze v případě, kdy je slučitelné s účely, pro které byly osobní údaje původně shromážděny. V takovém případě není třeba právní základ odlišný od toho, který umožnil shromáždění osobních údajů. Pokud je zpracování nezbytné ke splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu či při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce, mohou být v právu Unie nebo členského státu určeny a vymezeny úkoly a účely, pro které se další zpracování považuje za slučitelné a zákonné.

Tedy:

 • Zpracování je nezbytné pro plnění úkolů správce ve veřejném zájmu, nebo při výkonu veřejné moci, nebo při životně důležitém zájmu
 • Musí vycházet z českého práva nebo práva EU

ALE:

 • Vždy je pro zpracování třeba nalézt konkrétní právní základ
 • Ustanovení musí být přiměřené sledovanému legitimnímu cíli


Za zákonné a slučitelné s nařízením je považováno takové zpracování, které je nezbytné pro:

 • archivaci ve veřejném zájmu
 • vědecký či historický výzkum
 • statistické účely
 • ochranu životně důležitého zájmu subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby
 • humanitární účely
 • monitorování epidemií a jejich šíření
 • naléhavé humanitární situace
 • přírodní a člověkem způsobené katastrofy
 • oblasti pracovního práva
 • oblasti sociální ochrany, včetně důchodů
 • účely zdraví, zdravotní bezpečnosti, včetně veřejného zdraví
 • řízení zdravotnických služeb
 • vyřizování nároků na plnění a služby v systému zdravotního pojištění
 • stanovení, výkon nebo ochranu právních nároků (soudním, správním či mimosoudním řízení)

Zpracování osobních údajů pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely by mělo podléhat vhodným zárukám týkajícím se práv a svobod subjektu údajů podle nařízení GDPR. Tyto záruky by měly zajistit, aby byla zavedena technická a organizační opatření s cílem zajistit: 

 • dodržování zásady minimalizace údajů
 • pseudonymizace osobních údajů
 • uplatňování zásad přiměřenosti a nutnosti

Zpracování osobních údajů pro účely vědeckého výzkumu je chápáno v širokém smyslu a zahrnuje například: 

 • technologický vývoj a technologické demonstrace 
 • základní výzkum
 • aplikovaný výzkum
 • výzkum financovaný ze soukromých zdrojů

Pro tento právní základ souhlas není potřeba


Předchozí: 1.4 Oprávněný zájem                                      Další: 2. Omezení účelem