1.3 Splnění právní povinnosti

03.06.2017

V celé Evropské Unii je třeba zajistit uplatňování pravidel ochrany v souvislosti se zpracováním osobních údajů. Pokud jde o zpracování osobních údajů z důvodu splnění právní povinnosti, provádění určitého úkolu ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce, mají členské státy možnost využívat vnitrostátní legislativní předpisy za účelem dále konkretizovat uplatňování pravidel tohoto nařízení.


Pokud je zpracování prováděno v souladu se zákonnou povinností, která se na správce vztahuje, nebo je zpracování nezbytné ke splnění úkolu ve veřejném zájmu či při výkonu veřejné moci, musí mít toto zpracování právní základ v právu Unie nebo členského státu, která rovněž stanoví účel zpracování. Toto nařízení nestanoví požadavek zvláštního právního předpisu pro každé jednotlivé zpracování. Dostačující je jeden právní předpis jakožto právní základ pro více operací zpracování údajů založených na právní povinnosti vztahující se na správce, nebo pokud je zpracování nezbytné ke splnění úkolu ve veřejném zájmu či při výkonu veřejné moci.


V praxi to znamená že:

zpracování je zákonné, pokud je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se vztahuje na správce

ALE:

  • Vždy je pro zpracování potřebné nalézt konkrétní povinnost
  • Povinnost musí být přiměřená sledovanému legitimnímu cíli

Konkrétní zdroje povinností

  • Zákon o účetnictví
  • Zákoník práce
  • Zákony v oblasti sociálního zabezpečení a zaměstnanosti
  • Zákon o pojišťovnictví
  • Zákon o legalizaci výnosů z trestné činnosti (AML)
  • ...


Pro tento právní základ souhlas není potřeba


Předchozí: 1.2 Plnění či uzavření smlouvy                      Další: 1.4 Oprávněný zájem