1.4 Oprávněný zájem

05.06.2017

Oprávněné zájmy správce, včetně správce, jemuž mohou být osobní údaje poskytnuty, se mohou stát právním základem zpracování za předpokladu, že nepřevažují zájmy subjektu údajů. 

Tento oprávněný zájem by mohl být dán například v situaci, kdy existuje relevantní a odpovídající vztah mezi subjektem údajů (klientem) a správcem, například pokud je subjekt údajů zákazníkem správce nebo mu naopak poskytuje služby. Existenci oprávněného zájmu je v každém případě třeba pečlivě posoudit, včetně toho, zda klient může v okamžiku a v kontextu shromažďování osobních údajů důvodně očekávat, že ke zpracování pro tento účel může dojít. Zájmy klienta by mohly převážit nad zájmy správce údajů zejména tehdy, jestliže ke zpracování osobních údajů dochází za okolností, kdy klient jejich další zpracování neočekává. 

Jelikož právní základ pro zpracování osobních údajů orgány veřejné moci upravuje zákonodárce právním předpisem, tento právní základ se nevztahuje na zpracování prováděné orgány veřejné moci při plnění jejich úkolů. 

Oprávněným zájmem dotčeného správce údajů je rovněž zpracování osobních údajů nezbytně nutné pro účely zamezení podvodům. 

Zpracování osobních údajů pro účely přímého (direct) marketingu je považováno za zpracování prováděné z důvodu oprávněného zájmu. 

Správci, kteří jsou součástí skupiny podniků nebo instituce přidružené k ústřednímu orgánu, mohou mít oprávněný zájem na předání osobních údajů v rámci skupiny podniků pro vnitřní administrativní účely, včetně zpracování osobních údajů zákazníků či zaměstnanců. Obecné zásady pro předávání osobních údajů v rámci skupiny podniků do podniku nacházejícího se ve třetí zemi zůstávají nedotčeny. 

Oznámení případných trestných činů nebo hrozeb pro veřejnou bezpečnost správcem a předání dotčených osobních údajů týkajících se trestného činu nebo hrozeb pro veřejnou bezpečnost příslušnému orgánu je považováno za oprávněný zájem správce. 

Rekapitulace:

  • jedná se o poměrně širokou kategorii
  • nesmí převážit zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů 

Typicky: 

  • ochrana majetku (kamerové systémy)
  • přímý marketing (v mezích legitimního očekávání)
  • předávání údajů ve skupině pro administrativní účely

Problémy oprávněného zájmu:

  • je třeba provést vyvažování mezi zájmy správce a subjektu údajů
  • proti zpracování lze vznést námitku na základě osobní situace subjektu údajů
  • při námitce je třeba omezit zpracování a při vyhovění námitce (negativní výsledek testu přiměřenosti) údaje smazat
  • jedná se o široký právní základ s jitou mírou rizika

Pro tento právní základ souhlas není potřeba


Předchozí: 1.3 Splnění právní povinnosti                            Další: 1.5 Veřejný zájem